products - فلنج رینگ جوینت

فلنج رینگ جوینت


توضیحات

فلنج رینگ جوینت (RTJ)، فلنج هایی هستند که روی سطح پیشانی خود دارای یک سطح فرو رفتگی یا شیار هستند.

فلنج Ring-Type Joint در دما و  فشار های بالا استفاده می شوند،
زیرا آن ها به دلیل داشتن این فرو رفتگی و قرار گرفتن گسکت در درون آن ها می توانند آب بندی بسیار مناسبی ایجاد کنند.